Čo ponúkame

Žilinská spoločnosť TAL COMPANY, s.r.o. vám ponúka :

 

 1. Servisné a udržiavacie práce pre všetky druhy stavieb :

 • stavebné práce – opravy vnútorných priečok, stien, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, výroba a opravy okien, dverí, sadrokartónové práce, výmena kazetových stropov, výroba na mieru oceľových konštrukcií vrátane ich opráv, napr. klietky, prístrešky, ..., realizácia podláh (epoxidové podlahy, betónové podlahy, podlahy z dlažby), opravy fasády, opravy, výmena a izolácia strešných konštrukcií, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, oprava poškodených súčastí objektu spôsobených vniknutím hlodavcov a vtáctva;

 • zváračské a zámočnícke práce - zváranie ocele a oceľových konštrukcií, zváranie potrubí a rúr, výroba oceľových a nerezových potrubných rozvodov a konštrukcií pre potravinársky, stavebný, energetický, strojársky a chemický priemysel, všetky druhy zámočníckych prác;

 • elektroinštalačné práce vrátane odborných prehliadok a odborných skúšok – opravy a výmena elektrických zariadení ako sú predradníky, vypínače, zásuvky, poistky, ističe, prúdové chrániče, svetlá, oprava a výmena dátových rozvodov;

 • vodoinštalačné, kanalizačné a sanitárne práce – oprava a údržba vodárenských a kanalizačných zariadení ako sú čerpadlá, ventile, kohúty, batérie, potrubia, sifóny, kovové nádoby a odstraňovanie ich havarijných stavov;

 • čistiace práce – čistenie podláh, dverí, okien, stien, sanity, striech, odtokových vpustí a žľabov;

 • maliarské a natieračské práce – penetrácia a maľba stien a stropov, striekanie oceľových konštrukcií, náter okien, zárubní, dverí, protiplesňové nátery;

 • komplexná dodávka a montáž vzduchotechnických a klimatizačných zariadení.

 

 1. Komplexné technické riešenia v oblasti zatepľovania budov

 2. Hydroizolácia stavieb, komunikácií a tunelov

 3. Stavby domov na kľúč

 4. Záhradná a krajinná architektúra :

 • realizácia sadovníckych úprav, záhradnej a krajinnej architektúry;

 • sadovnícke a zemné práce pri výstavbách ciest, diaľnic, polyfunkčných, priemyselných a komerčných objektov, čerpacích staníc PHM a ostatných stavieb;

 • výsadba okrasných rastlín a drevín;

 • zakladanie trávnika výsevom a pokladaním trávnych kobercov;

 • realizácia okrasných jazierok;

 • výrub stromov, krov a ostatných drevín;

 • údržba zelene a drevín - kosenie, strihanie, rezanie, pílenie, čistenie, hrabanie, chemické, odburiňovanie trávnikov, vertikulácia trávnikov, hnojenie, mulčovanie.

 1. Úpravy spevnených plôch a terénov (komunikácie, chodníky)

 2. Stavby inžinierských sietí

 3. Developerská a obchodná činnosť :

 • majetko právne vysporiadanie nehnuteľností;

 • zabezpečenie potrebných podkladov pre projekčnú činnosť ako sú zameranie nehnuteľností (výškopis, polohopis), geometrické plány, zastavovacie štúdie stavby s bilanciami nárokov stavby na energetické média, inžiniersko-geologické posudky, zámer vypracovaný podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /EIA/, radónový prieskum, hlukové a rozptylové analýzy, environmentálny prieskum, dendrologický posudok a všetky ostatné potrebné prieskumy podľa potreby;

 • doklady preukazujúce vlastníctvo (list vlastníctva, pozemkovo knižná vložka) alebo iné právo stavebníka k pozemkom a ostatným nehnuteľnostiam, na ktorých sa má predmetná stavba zriadiť /§ 58 ods. 2 stavebného zákona/ včítane jej pripojenia na verejné rozvody technickej infraštruktúry a to vo forme napr. zmlúv o budúcom vecnom bremene, budúcej nájomnej zmluve, budúcej kúpnej zmluve so všetkými stavbou dotknutými vlastníkmi pozemkov;

 • zabezpečenie projekčnej činnosti;

 • výkon inžinierskej činnosti na dosiahnutie vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia;

 • koordinácia projektov od prípravy až po samotnú realizáciu a kolaudáciu stavby;

 • príprava zmluvnej dokumentácie s investormi a komunikácia a odsúhlasovanie obchodných podmienok;

 • komunikácia a vyjednávanie s dotknutými úradmi o podmienkach najvýhodnejších pre investora;

 • zabezpečenie zmeny územného plánu;

 • príprava podkladov pre tender a zabezpečenie, vyhodnotenie a výber najlepšieho uchádzača na základe kritérií stanovených investorom;

 • oslovenie a komunikácia potencionálnych investorov a klientov.

 

Požičovňa áut

Sme TAL COMPANY, s.r.o. Žilina, môžete sa spoľahnúť!

Script logo